Monday, March 12, 2007

HIJRAH PERTAMA DALAM ISLAM


KETIKA nabi saw melihat keganasan kaum musyrik kian hari bertambah keras, sedang beliau tidak memberi perlindungan kepada kaum Muslim ,maka beliau berkata kepada mereka , “Alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, kerana di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorangpun boleh dianiya. Kerana itu, pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, kerana negeri itu adalah negeri yang baik bagi kamu.”

Maka berangkatlah kaumMuslim ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah, dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka.Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Diantara kaum muhajir yang terkemuka ialah Utsman bin Affan beserta isterinya, Ruqayyah binti Rasulullah s.a.w, Abu Hudzaifah beserta isterinya, Zubair bin Awwam, Mush’ab bin Umair dan Abdur-Rahman bin Auf. Sampai akhirnya para sahabat Rasulullah s.a.w sebanyak lapan puluh orang lebih berkumpul di Habsyah.1)

Ketika kaum Quraisy mengetahui peristiwa ini, mereka segera mengutus Abdullah bin Rabi’ah dan Amr ‘Ash (sebelum masuk Islam) menemui Najasyi dengan membawa berbagai macam hadiah. Hadiah-hadiah ini diberikan kepada sang raja, para pembantu dan pendetanya, dengan harapan menolak kehadiran kaum Muslim dan mengembalikan mereka kepada kaum Musyrik Makkah.

Ketika kedua utusan ini berbicara dengan Najasyi tentang kaum muhajir tersebut –sebelumnya kedua utusan ini telah mempengaruhi para pembantu dan orang suruhan raja, seraya menyerahkan hadiah yang di bawa dari Mekkah – ternyata Najasyi menolak untuk menyerahkan kaum Muslim kepada kedua utusan tersebut sebelum dia menanyai mereka agama baru yang dianutnya. Kemudian kaum Muslimin dan kedua utusan tersebut dihadapkan kepada Najasyi. Raja Najasyi bertanya kepada kaum Muslim, “Agama agama kamu yang membuatkan kamu meninggalkan agama yang dipeluk oleh masyarakat kamu? Dan kamu tidak masuk ke dalam agamaku atau agama selainnya?”

Ja’afar bin Abi Talib, selaku juru bicara kaum Muslim menjawab, “Baginda raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan hubungan persahabatan, berlaku buruk terhadap tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah. Kemudian Allah mengutus seorang Rasul kepada kami, orang yang kami kenal asal keturunannya, kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya. Dia mengajak kami mengesakan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apa pun jua, dia memerintahkan kami supaya berbicara benar, menunaikan amanat, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami berbuat jahat, berdusta dan makan harta milik anak yatim. Dia memerintahkan kami shalat dan berpuasa. Kami kemudian beriman kepadanya, membenarkan semua tutur katanya, menjauhi apa yang diharamkan olehnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan bagi kami. Kerana itulah kami dimusuhi oleh masyarakat kami. Mereka menganiya dan menyiksa kami, memaksa kami supaya meniggalkan agama baru yang kami anuti dan kembali menyembah berhala. Ketika mereka menindas dan dan memperlakukan kami dengan sewenang-wenangnya, dan menghalangi kami menjalankan perintah agama kami, kami terpaksa pergi ke negeri baginda.

Kami tidak menemukan pilihan lain kecuali baginda, dan kami berharap tidak akan di perlakukan sewenang-wenang di negeri baginda.”

Najasyi bertanya, ”Apakah kamu dapat menunjukkkan kapada kami sesuatu yang di bawa oleh Rasulullah s.a.w dari Allah?”

Ja’afar menjawab “Ya.” Ja’far lalu membacakan surat Maryam. Mendengar firman Allah itu, Najasyi berlinang air mata. Najasyi lalu berkata, “ Apa yang kau baca dan apa yang dibawa oleh Isa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama.”

Kemudian Najasyi menoleh kepada kedua orang utusan kaum Musyrik seraya berkata, “Sila kalian berangkat pulang. Demi Allah, mereka tidak akan ku serahkan kepada kalian.”

Keesokan harinya utusan kaum musyrik itu menghadap Najasyi. Kedua utusan itu berkata kepada Najasyi, “Wahai baginda raja, sesungguhnya mereka menjelek-jelekkan Isa Putera Maryam. Panggillah mereka dan tanyakanlah pandangan mereka tentang Isa .”

Kemudian mereka dihadapkan sekali lagi kepada Najasyi untuk ditanya tentang pandangan mereka terhadap Isa Al-Masih. Ja’afar menerangkan, “Pandangan kami mengenai Isa sesuai yang diajarkan kepada kami oleh Nabi kami, yaitu bahawa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, ruh Allah dan kalimat-Nya yang diturunkan kepada perawan Maryam yang sangat tekun dan bersembah sujud.”

Najasyi kemudian mengambil sebatang lidi yang terletak di atas lantai, kemudian berkata,

“Apa yang engkau katakan tentang Isa berselisih, kecuali hanya sebesar lidi ini.”

Kemudian Najasyi mengembalikan barang-barang hadiah dari kaum musyrik Quraisy kepada kedua utusan itu. Sejak saat itulah kaum kaum Muslim tinggal di Habasyah dengan tenang dan tenteram. Sementara kedua utusan Quraisy itu kembali ke Makkah dengan tangan hampa.

Setelah beberapa waktu tinggal di Habasyah, sampailah kepada mereka berita tentang masuk Islamnya penduduk Makkah. Mendengar berita ini, mereka segera kembali ke Makkah, hingga ketika sudah hampir masuk ke kota Makkah, mereka baru mengetahui bahawa berita tersebut tidak benar. Kerana itu, tidak seorang pun dari mereka yang masuk Makkah kecuali dengan perlindungan (dari salah seorang tokoh Quraisy) atau dengan sembunyi-sembunyi. Mereka seluruhnya berjumlah tiga puluh orang. Di antara mereka yang masuk Makkah dengan ‘perlindungan’ ialah Utsman bin Maz’un; ia masuk dengan jaminan perlindungan dari al-Walid bin al-Mughirah; dan Abu Salamah dengan jaminan perlindungan Abu Thalib.


1) Inilah benar yang di sebutkan oleh Ibnu Hisyam di dalam sirahnya 1/133 dan Fathul Bari,7/130

0 comments:

wanabdbaith. Powered by Blogger.

Visitor

free counters